lunes, 10 de abril de 2017

Calendari d'admissió curs 2017-2018 / Calendario de admisión curso 2017-2018
Procés únic d’admissió a Ed. Infantil i Ed. Primària per al curs 2017-2018 

Presentació sol·licituds: el 22 al 29 de maig

Llistes provisionals: 8 de juny 

Reclamacions davant direcció o titularitat del centre: del 8 al 12 de juny

Llistes definitives: 20 de juny

Matrícula:  del 20 al 29 de juny

Procés únic d’admissió a Ed. Secundària per al curs 2017-2018 

Presentació sol·licituds: el 22 al 31 de maig

Llistes provisionals: 12 de juliol

Reclamacions davant direcció o titularitat del centre: del 12 al 14 de juliol

Llistes definitives: 19 de juliol

Matrícula: del 19 al 27 de juliol

Proceso único de admisión a Ed. Infantil y Ed. Primaria para el curso 2017-2018 

Presentación solicitudes: el 22 al 29 de mayo

Listas provisionales: 8 de junio 

Reclamaciones ante dirección o titularidad del centro: del 8 al 12 de junio

Listas definitivas: 20 de junio

Matrícula: del 20 al 29 de junio

Proceso único de admisión a Ed. Secundaria para el curso 2017-2018 

Presentación solicitudes: el 22 al 31 de mayo

Listas provisionales: 12 de julio

Reclamaciones ante dirección o titularidad del centro: del 12 al 14 de julio

Listas definitivas: 19 de julio

Matrícula: del 19 al 27 de julio